Loading...
در حال برقراري ارتباط

: لطفا خطاهای زیر را برطرف نمایید
کد ملی : *
سریال شناسنامه: *
   

مواردی که باید قبل از ثبت نام آماده کنید:

1- تصویر اسکن شده عکس متقاضی
2- تصویر اسکن شده صفحه اول و دوم شناسنامه و پشت و روی کارت ملی متقاضی
3- تصویر اسکن شده صفحه اول و دوم شناسنامه و پشت و روی کارت ملی همسر متقاضی
4- تصویر اسکن شده صفحه اول و دوم شناسنامه و پشت و روی کارت ملی تمامی فرزندان و افراد تحت تکفل
5- تصویر اسکن شده حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار متقاضی از دستگاه ذیربط که در آن محل سکونت متقاضی نیز ذکر شده باشد. (در صورتی که کارمند دولت هستید) تصویر اسکن دفترچه بیمه تامین اجتماعی  و گواهی اشتغال بکار متقاضی از محل کار ذیربط که در آن محل سکونت متقاضی نیز ذکر شده باشد ( در صورتی که در بخش غیر دولتی مشغول به کار هستید) و در صورتیکه جز دو حالت فوق نمی باشید باید گواهی تحصیلی معتبر (کارنامه تحصیلی) فرزند(ان) تحت تکفل خود را ؛ که نشان دهنده تحصیل از 5 سال پیش تاکنون در یکی از مراکز آموزشی معتبر در شهر تهران باشد
6- تصویر اسکن شده از تعهدنامه محضری طبق فرم پیوست 1

مواردی که باید قبل از انصراف قطعی از طرح آماده کنید :

1- تصویر اسکن شده عکس متقاضی

در صورتيكه متقاضيان پس از واريز وجه اوليه ،تقاضاي انصراف داشته باشند ، ميبايست از ساعت 11 صبح تاريخ 1391/07/08 پس از ورود کد ملی و سریال شناسنامه و شماره حساب وارد سایت شده و برگه انصراف را دریافت و به استناد بخشنامه شماره ب/47/92 مورخ 1391/07/09 به شعبه بانک مسکن مربوطه مراجعه نمایند .